แสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔