เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และสายสนับสนุน วันที่ 3-4 พ.ค.2561 วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง

 ผลงานการตีพิมพ์  คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร

 ตัวอย่างตำราที่ไม่ดี คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารคำสอน คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร

 แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ คลิกเพื่อดาวโหลด

 เกณฑ์การคัดเลือกใหม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 ออกแบบหนังสือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร


การสร้างสารบัญ Word 2010