เกี่ยวกับคณะ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559

 ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2490  เปิดโรงเรียนการฝึกหัดครูในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ   ทั้งในด้านสถานที่ ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ. 2498  ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

พ.ศ. 2501  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานีเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ชั้นสูง      (ป.กศ.สูง) พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  แบ่งส่วนราชการใหม่  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้น

พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูอุบลราชธานีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 มิถุนายน 2547  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยโดยมีสำนักงานคณะตั้งอยู่ที่อาคาร 4  ห้อง 4104 – 4105  ส่วนสาขาวิชากระจายอยู่ตามอาคารต่าง ๆ  หลายอาคาร  เช่น  อาคาร 2  อาคาร 4  อาคารศิลปะ  อาคารดนตรีและนาฏศิลป์  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

9 กันยายน 2552  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่อาคาร 20 โดยมีสำนักงานคณบดีตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ส่วนสาขาวิชาจะอยู่ที่ชั้น 3

1 กุมภาพันธ์ 2553  สาขาวิชานิติศาสตร์ได้แยกไปเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ปัจจุบัน            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชา 17 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 13  สาขาวิชา ระดับ  ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 3 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 1 สาขาวิชา

ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

“ชีวิตของผู้ที่อยู่ด้วยปัญญานั้น  ประเสริฐ”

ปญฺญาชีวี  ชีวิตมาหุ  เสฎฐํ

ปรัชญา

“จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น บำรุงศิลปวัฒนธรรม หนุนนำภูมิปัญญาสู่สังคม”

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   โดยการบูรณาการที่มีคุณภาพระหว่างองค์ความรู้ใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

          คำอธิบายวิสัยทัศน์

หมายความว่า เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง            มีนักศึกษาจากภูมิภาคนี้เข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก มีผลงานวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ใหม่ (สากล) ในภูมิภาคนี้มากขึ้น และมีผลงานวิชาการและวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศและมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับต่างประเทศเพิ่มขึ้น

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์        :  สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น

          อัตลักษณ์        :  ศึกษาดี มีจิตอาสา

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีภูมิรู้คู่ภูมิธรรม

2) ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

4) ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) บริหารองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์)

1) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ ด้วยความรู้คู่คุณธรรม

2) การวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

3) การบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

4) การทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

5) การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นศูนย์กลางแห่งการ    จัดการศึกษาชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1) การผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

2) การส่งเสริมการทำวิจัยเชิงบูรณาการ

3) การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

 1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
 3. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 4. พัฒนาอาจารย์
 5. จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 6. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  2  การส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ

 1. จัดการระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ภายในคณะ
 2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม
 3. ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับรองคุณภาพ
 4. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 2. ส่งเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย

 ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 4  การทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. มีระบบและกลไกการดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่