หน่วยงานภายใน

คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
http://agri.ubru.ac.th http://www.niti.ubru.ac.th
(045)352000-29 ต่อ 1600 (045)352000-29 ต่อ 4100
(045)352088

(045)313298

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
http://bba.ubru.ac.th http://ctam.ubru.ac.th/
(045)352000-29 ต่อ 1300 (045)352000-29 ต่อ 4300
(045)355250 (045)474051
คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
http://www.edu.ubru.ac.th http://www.nurse.ubru.ac.th/nurse
(045)352000-29 ต่อ 1200 (045)352000-29 ต่อ 4337
(045)352122
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    คณะสาธารณสุขศาสตร์
http://www.human.ubru.ac.th http://phn.ubru.ac.th/
(045)352000-29 ต่อ 1500 (045)352000-29 ต่อ 4361
(045)352078
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
http://www.sci.ubru.ac.th http://www.cs.ubru.ac.th/
(045)352000-29 ต่อ 1400 (045)352000-29 ต่อ 3300
(045)352070
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
http://www.itech.ubru.ac.th http://www.graduate.ubru.ac.th
(045)352000-29 ต่อ 1700 (045)352000-29 ต่อ 2097
(045)352000 (045)352120
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
http://www.satit.ubru.ac.th/
(045)352000-29 ต่อ 1213
(045)352129