พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙