ผังคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2556 -24 มีนาคม 2560) 

 1. อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า       คณบดี                       ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ธีรวี           ทองเจือ           รองคณบดี                   รองประธานกรรมการ
 3. รศ.สมหมาย           ชินนาค           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ
 4. นายพรชัย           โควสุรัตน์         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ
 5. นายฉลาด           ส่งเสริม           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ
 6. ผศ.ดร.สรรพสิริ      ส่งสุขรุจิโรจน์     ผู้แทนประธานฯหลักสูตร  กรรมการ
 7. ผศ.ดร.สุนทร วารหาร           ผู้แทนประธานฯหลักสูตร  กรรมการ
 8. ผศ.ประคอง           บุญทน            ผู้แทนคณาจารย์ในคณะ   กรรมการ
 9. ผศ.วรางคณา วุฒิช่วย           ผู้แทนคณาจารย์ในคณะ   กรรมการ

10.นางปรียาพรรณ        ละอองนวล       หัวหน้าสำนักงานคณบดี   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (25 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน) 

 1. ผศ.ดร.ภูษิต           ฉัตรวิริยาวงศ์     คณบดี                       ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร.อานันท์ ทาปทา           รองคณบดี                   รองประธานกรรมการ
 3. รศ.สมหมาย           ชินนาค           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ
 4. นายพรชัย           โควสุรัตน์         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ
 5. นายฉลาด           ส่งเสริม           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ
 6. ผศ.ดร.สรรพสิริ     ส่งสุขรุจิโรจน์     ผู้แทนประธานฯหลักสูตร  กรรมการ
 7. ผศ.ดร.สุนทร วารหาร           ผู้แทนประธานฯหลักสูตร  กรรมการ
 8. ผศ.ดร.อรทัย                    เลียงจินดาถาวร  ผู้แทนคณาจารย์ในคณะ   กรรมการ
 9. อาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช        ผู้แทนคณาจารย์ในคณะ   กรรมการ

10.นางปรียาพรรณ        ละอองนวล       หัวหน้าสำนักงานคณบดี   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (2556 -24 มีนาคม 2560) 

 1. อาจารย์สุเชาวน์                            มีหนองหว้า                 ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวี           ทองเจือ                     รองประธานกรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ           ปัญญาภา                  กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต           ฉัตรวิริยาวงศ์              กรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี           ไชยเสนา                   กรรมการ
 6. รองศาสตราจารย์นพดล           จันทร์เพ็ญ                  กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก วราวุธ ผลานันต์                   กรรมการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม                    กรรมการ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร            วรหาร                      กรรมการ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพสิริ        ส่งสุขรุจิโรจน์              กรรมการ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา            ทาปทา                    กรรมการ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณต           พลอาษา                    กรรมการ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา             ชินนาค                     กรรมการ
 14. อาจารย์ ดร.กิติรัตน์                       สีหบัณฑ์                    กรรมการ
 15. 1 อาจารย์ ดร.นุชประภา กงเพชร เดนนิส            กรรมการ
 16. อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์           กองแก้ว                    กรรมการ
 17. อาจารย์สุเชาวน์           มีหนองหว้า                กรรมการ
 18. อาจารย์จุฑามณี ทิพราช                      กรรมการ
 19. อาจารย์จตุพล รักเปี่ยม                    กรรมการ
 20. นางปรียาพรรณ           ละอองนวล                 กรรมการ
 21. อาจารย์ศศิธร                     อดิศรเมธากุล               กรรมการ
 22. อาจารย์ชนันรัตน์           รูปใหญ่                     กรรมการและเลขานุการ
 23. อาจารย์กนิษฐา           จัตุพันธ์                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (25 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน) 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต              ฉัตรวิริยาวงศ์               ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง             บุญทน                      รองประธานกรรมการ               3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์           ทาปทา                    กรรมการ                            4. อาจารย์กนิษฐา                            จัตุพันธ์                     กรรมการ
 3. อาจารย์ ดร.จุฑามาส                     ชมผา                       กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา                  กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย             จำปาอ่อน                  กรรมการ
 6. อาจารย์ ดร.นุชประภา                   กงเพชร เดนนิส            กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์              กรรมการ

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร            วรหาร                     กรรมการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ          บุษย์ชญานนท์             กรรมการ

12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา            ทาปทา                     กรรมการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา           วุฒิช่วย                     กรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุเดช เพียรความสุข              กรรมการ
 3. อาจารย์ ดร.กุลวดี                       ละม้ายจีน                  กรรมการ
 4. อาจารย์ ดร.กิติรัตน์                     สีหบัณฑ์                   กรรมการ
 5. อาจารย์จุฑามณี                         ทิพราช                     กรรมการ
 6. อาจารย์ ดร.ดิฐพงษ์                     อุเทศธำรง                  กรรมการ
 7. อาจารย์ประกาศิต                       เศวตธรรม                  กรรมการ
 8. อาจารย์ประยุทธ                        สารัง                       กรรมการ
 9. อาจารย์ปัทมา                           จรัสรุ่งรวีวร                กรรมการ
 10. อาจารย์ปิยชนก                         จันทร์ชัยภักดิ์              กรรมการ
 11. อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์               กองแก้ว                    กรรมการ
 12. อาจารย์ ดร.วิตติกา                      ทางชั้น                     กรรมการ
 13. อาจารย์กนกศักดิ์ ธานี                                  กรรมการ
 14. อาจารย์จักรวาล               วงศ์มณี                              กรรมการและเลขานุการ
 15. อาจารย์รติรส                  พิพิธภักดี                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ