ปริญญาโท(ภาคพิเศษ)

 

ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) จำนวน 3 สาขาวิชา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา


คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์          กุลบุญญา                  ประธานกรรมการ
 2. 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร            โพธิ์งาม                     กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ             ปัญญาภา                 กรรมการ
 4. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์                       ดวงสินธุ์                     กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์              กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม
 2. 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
 4. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์                    ดวงสินธุ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. อาจารย์ ดร.นุชประภา           กงเพชร เดนนิส           ประธานกรรมการ
 2. 2. อาจารย์ ดร.ชญาดา           ดานุวงศ์                    กรรมการ
 3. อาจารย์ ดร.สุชาดา                        ชัยวิวัฒน์ตระกูล           กรรมการ
 4. อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว                    กรรมการ
 5. อาจารย์รติรส                     พิพิธภักดี                   กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ ดร.นุชประภา           กงเพชร เดนนิส
 2. 2. อาจารย์ ดร.ชญาดา ดานุวงศ์
 3. อาจารย์ ดร.สุชาดา                       ชัยวิวัฒน์ตระกูล
 4. อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว
 5. อาจารย์รติรส           พิพิธภักดี

16. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย              จำปาอ่อน                  ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์                  กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา                   กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา                     กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย            เลียงจินดาถาวร           กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี                        กรรมการ
 7. อาจารย์ ดร.จุฑามาส           ชมผา                      กรรมการและเลขานุการ

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย              จำปาอ่อน
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย            เลียงจินดาถาวร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ         ธานี