ปริญญาเอก(ภาคพิเศษ)

 

ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) จำนวน 1 สาขาวิชา

. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี           ไชยเสนา                   ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โมราชาติ                   กรรมการ
 3. อาจารย์ ดร.กิติรัตน์           สีหบัณฑ์                    กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม                     กรรมการ
 5. อาจารย์ ดร.จุฑามาส           ชมผา                       กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โมราชาติ
 3. อาจารย์ ดร.กิติรัตน์           สีหบัณฑ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม
  5. อาจารย์ ดร.จุฑามาส                      ชมผา