ปริญญาตรี

การบริหารวิชาการ

การบริหารวิชาการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ระดับ มีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  13  สาขาวิชา  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  3  สาขาวิชา  และปริญญาเอก       (ภาคพิเศษ)  1  สาขาวิชา  รวม  17  สาขาวิชา  ดังนี้

 

ระดับปริญญาตรี  4  ปี

 

 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุเดช             เพียรความสุข              ประธานกรรมการ
 2. 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา              ชินนาค                     กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา                     กรรมการ
 4. อาจารย์ขวัญสุปาณัฏฐ์           พันธ์เกษม                  กรรมการ
 5. อาจารย์อนันต์           แม้นพยัคฆ์                 กรรมการ
 6. อาจารย์ ดร.สุชาดา แม้นพยัคฆ์                 กรรมการและเลขานุการ

          อาจารย์ประจำหลักสูตร  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ชินนาค
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา
 3. อาจารย์ขวัญสุปาณัฏฐ์           พันธ์เกษม
 4. อาจารย์อนันต์           แม้นพยัคฆ์
 5. อาจารย์สุชาดา แม้นพยัคฆ์
 1. สาขาวิชาดนตรี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. อาจารย์ ดร.ดิฐพงษ์                       อุเทศธำรง                  ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณต              พลอาษา                   กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต           ภาคบุบผา                 กรรมการ
 4. อาจารย์ศรัณย์                             ศรีพุทธรินทร์              กรรมการ
 5. อาจารย์ณณฐ                             วิโย                         กรรมการและเลขานุการ

          อาจารย์ประจำหลักสูตร  

 1. อาจารย์ ดร.ดิฐพงษ์                       อุเทศธำรง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณต              พลอาษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต           ภาคบุบผา
 4. อาจารย์ศรัณย์                             ศรีพุทธรินทร์
 5. อาจารย์ณณฐ                             วิโย
 1. สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย                     ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช กรรมการ
 3. อาจารย์ ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจ           กรรมการ
 4. 4. อาจารย์สิทธา สว่างศรี                     กรรมการ
 5. อาจารย์ปิ่นมณี สาระมัย                    กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย
 2. อาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช
 3. อาจารย์ ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจ
 4. 4. อาจารย์สิทธา สว่างศรี
 5. อาจารย์ปิ่นมณี สาระมัย
 1. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. อาจารย์ปัทมา                              จรัสรุ่งรวีวร                ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอ.วราวุธ ผลานันต์                   กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง              บุญทน                      กรรมการ
 4. อาจารย์ชนันรัตน์                         รูปใหญ่                     กรรมการ
 5. อาจารย์วรนุช                             ศรีพลัง                     กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ปัทมา                             จรัสรุ่งรวีวร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอ.วราวุธ ผลานันต์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง              บุญทน
 4. อาจารย์ชนันรัตน์                         รูปใหญ่
 5. อาจารย์วรนุช                             ศรีพลัง
 1. สาขาวิชาภาษาไทย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วรหาร                     ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิชญาพร             อยู่คล้ำ                     กรรมการ                                                           3. อาจารย์กนกศักดิ์                          ธานี                         กรรมการ
 3. อาจารย์ภัทรขวัญ                         ลาสงยาง                   กรรมการ
 4. อาจารย์มานิตย์                           โศกค้อ                      กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สริยกานต์           ยี่เก็งเอี่ยม
 2. 2. อาจารย์กิติราช                            พงษ์เฉลียว
 3. 3. อาจารย์รังสรรค์                          นัยพรม
 4. 4. อาจารย์กอบชัย                           รัฐอุบล
 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว                     ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์ปริเทพ โคตรคำ                     กรรมการ
 3. อาจารย์พิกุล           สายดวง                    กรรมการ
 4. อาจารย์วันชนะ บุญชม กรรมการและเลขานุการ
 5. อาจารย์เกษมศิริ           วัฒโน                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์นันทิพา สันทัดการ
 2. อาจารย์กนิษฐา จัตุพันธ์
 3. อาจารย์สุมาลินี ไชยศรีสุข
 4. อาจารย์ปริเทพ โคตรคำ
 5. อาจารย์วันชนะ บุญชม
 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. อาจารย์จุฑามณี           ทิพราช                     ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์พัทธนันท์ สุจริตจันทร์           กรรมการ
 3. อาจารย์นิติรัตน์ อุทธชาติ                    กรรมการ
 4. อาจารย์ณัฐธิดา สุจริตจันทร์                กรรมการ
 5. อาจารย์จิดาภา ศรียะวงษ์                  กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์จุฑามณี ทิพราช
 2. อาจารย์พัทธนันท์ สุจริตจันทร์
 3. อาจารย์นิติรัตน์ อุทธชาติ
 4. อาจารย์ณัฐธิดา สุจริตจันทร์
 5. อาจารย์จิดาภา ศรียะวงษ์
 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. อาจารย์ ดร.กิติรัตน์                       สีหบัณฑ์                   ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่น ศรีสวัสดิ์                    กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย              จำปาอ่อน                  กรรมการ
 4. อาจารย์ชัชฎาภรณ์                        ไชยสัตย์                    กรรมการ
 5. อาจารย์ปรีดี                               ทุมเมฆ                     กรรมการ
 6. อาจารย์ ดร.ไพศาล                       พากเพียร                  กรรมการ
 7. อาจารย์ ดร.สุรพล                        ซาเสน                      กรรมการ
 8. อาจารย์วัชราภรณ์                        จันทนุกูล                   กรรมการเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ชัชฎาภรณ์                        ไชยสัตย์
 2. อาจารย์สิริวรัญญา                        เลิศสกุลรุ่งเรือง
 3. อาจารย์ปรีดี                               ทุมเมฆ
 4. อาจารย์ ดร.สุรพล                        ซาเสน
 5. อาจารย์วัชราภรณ์                        จันทนุกูล
 1. 9. สาขาวิชาศิลปกรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. อาจารย์ประยุทธ           สารัง                       ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยืด                      กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกร           ศิริกุล                       กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัต รักเปี่ยม                    กรรมการ
 5. อาจารย์จตุพล           รักเปี่ยม                    กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ประยุทธ           สารัง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยืด
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกร ศิริกุล
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัต รักเปี่ยม
 5. อาจารย์จตุพล           รักเปี่ยม
 1. 10. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. ดร.กุลวดี           ละม้ายจีน                  ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์อาภารัตน์           ประทีปะเสน               กรรมการ                            3. อาจารย์เนียนนิภา                           สำเนียงเสนาะ             กรรมการ
 3. อาจารย์ภูวดล งามมาก                    กรรมการ
 4. อาจารย์จักรวาล วงศ์มณี                     กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ดร.กุลวดี ละม้ายจีน
 2. อาจารย์อาภารัตน์           ประทีปะเสน                                                     3. อาจารย์ภูวดล                      งามมาก
 3. อาจารย์พุทธพร โคตรภัทร
 4. อาจารย์จักรวาล วงศ์มณี
 1. 11. สาขาวิชาภาษาจีน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. ผศ.ดร. สรรพสิริ                   ส่งสุขรุจิโรจน์               ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์จุฬาลักษณ์                       ชอบงาม                    กรรมการ
 3. อาจารย์วิสุดา                             แก้วหยด                    กรรมการ
 4. Mr. Dai                                    Zhiyong                   กรรมการ
 5. Ms. Yu                                    Qing                        กรรมการ
 6. อาจารย์อาจารีย์           ศรีหล้า                     กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. 1. อาจารย์จุฬาลักษณ์                       ชอบงาม
 2. 2. อาจารย์วิสุดา                             แก้วหยด
 3. 3. Mr. Dai                                    Zhiyong
 4. 4. Ms. Yu                                    Qing
 5. 5. อาจารย์อาจารีย์           ศรีหล้า
 1. 12. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. อาจารย์ประกาศิต                        เศวตธรรม                  ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์สุเชาวน์                          มีหนองหว้า                กรรมการ
 3. อาจารย์อาทิตย์                          บุญอาจ                     กรรมการ
 4. อาจารย์วิชัย                              ลุนสอน                    กรรมการ
 5. อาจารย์ ดร.พายุ                         นาวาคูระ                  กรรมการ
 6. อาจารย์ศศิธร                            อดิศรเมธากุล              กรรมการและเลขานุการ

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ประกาศิต           เศวตธรรม
 2. อาจารย์สุเชาวน์           มีหนองหว้า
 3. อาจารย์อาทิตย์           บุญอาจ
 4. อาจารย์วิชัย                     ลุนสอน
 5. อาจารย์ศศิธร           อดิศรเมธากุล

 

 1. สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1. อาจารย์ ดร.วิตติกา                        ทางชั้น                     ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์รฐา                                จันทวารา                  กรรมการ
 3. อาจารย์พรพิมล                            ศรีธเรศ                     กรรมการ
 4. อาจารย์บุรินทร์                            ศิริเนตร์                     กรรมการ
 5. อาจารย์มณีกาญจน                        เขียวรัตน์                   กรรมการและเลขานุการ            6. อาจารย์ สิบเอกสถาพร                     ยังประยูร                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ ดร.วิตติกา                       ทางชั้น
 2. อาจารย์รฐา                               จันทวารา
 3. อาจารย์พรพิมล           ศรีธเรศ
 4. อาจารย์บุรินทร์                           ศิริเนตร์
 5. อาจารย์มณีกาญจน                       เขียวรัตน์

6. อาจารย์ สิบเอกสถาพร                    ยังประยูร