นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก สาขาการโรงแรม