ติดต่อคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-352000 ต่อ 1500 แฟกซ์.045-352078 E-mail : Info.hu@ubru.ac.thInfo.hu@ubru.ac.th