ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

 • พ.ศ.2490  เปิดโรงเรียนการฝึกหัดครูในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ทั้งในด้านสถานที่ ชื่อสถานศึกษา
 • พ.ศ.2498  ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
 • พ.ศ.2501  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี   เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)  พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  แบ่งส่วนราชการใหม่  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้น
 • พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูอุบลราชธานีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยโดยมีสำนักงานคณะตั้งอยู่ที่อาคาร 4  ห้อง 4104 – 4105  ส่วนสาขาวิชากระจายอยู่ตามอาคารต่าง ๆ  หลายอาคาร  เช่น  อาคาร  2  อาคาร  4  อาคารศิลปะ  อาคารดนตรีและนาฏศิลป์  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
 • 9 กันยายน 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่อาคาร 20 โดยมีสำนักงานคณะตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ส่วนสาขาวิชาจะอยู่ที่ชั้น 3
 •  กุมภาพันธ์ 2553 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้แยกไปเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงมีสาขาวิชา 17 สาขาวิชา
  ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี“ชีวิตของผู้ที่อยู่ด้วยปัญญานั้น  ประเสริฐ”

  ปญฺญาชีวี  ชีวิตมาหุ  เสฎฐํ

  ปรัชญา

  “จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น บำรุงศิลปวัฒนธรรม หนุนนำภูมิปัญญาสู่สังคม”

  วิสัยทัศน์

  “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะแห่งความสุข ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

            คำอธิบายวิสัยทัศน์

  หมายความว่า เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง            มีนักศึกษาจากภูมิภาคนี้เข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก มีผลงานวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ใหม่ (สากล) ในภูมิภาคนี้มากขึ้น และมีผลงานวิชาการและวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศและมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับต่างประเทศเพิ่มขึ้น

  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

  เอกลักษณ์        :  สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น

            อัตลักษณ์        :  ศึกษาดี มีจิตอาสา

  พันธกิจ

  1) ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีภูมิรู้คู่ภูมิธรรม

  2) ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

  3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

  4) ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5) บริหารองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์)

  1) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ ด้วยความรู้คู่คุณธรรม

  2) การวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

  3) การบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

  4) การทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

  5) การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นศูนย์กลางแห่งการ    จัดการศึกษาชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

  ประเด็นยุทธศาสตร์

  1) การผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

  2) การส่งเสริมการทำวิจัยเชิงบูรณาการ

  3) การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

  4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5) การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

  กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

   ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

  1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
  2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
  3. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  4. พัฒนาอาจารย์
  5. จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
  6. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  2  การส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ

  1. จัดการระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ภายในคณะ
  2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม
  3. ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับรองคุณภาพ
  4. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

  1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. ส่งเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย


  ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 4  การทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1. มีระบบและกลไกการดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
  2. จัดให้มีการจัดการความรู้ KM
  3. บริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
  4. บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  5. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
  6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  7. พัฒนาระบบสารสนเทศ
  8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
  9. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีการประหยัดพลังงาน
  10. เตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่อาเซียน