ข่าวอบรมสัมนา/ประชุม


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเรียนเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านเข้าอบรม โครงการการเขียนบทความวิชาการสำหรับอาจารย์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มรภ.อุบลราชธานี วิทยากร ผศ.ดร.พิสิฐ กอบบุญ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ขอเชิญ คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และสายสนับสนุน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี